ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΤο καταστατικό μας  αποτελείται από 25 άρθρα, συνετάχθη και κατατέθηκε την 21/12/2010 από τον δικηγόρο Απατσίδη Ιωάννη και εγκρίθηκε την 21/11/2011.

«Ελληνική Λέσχη  Ιαπωνικής Κλασικής  Μοτοσικλέτας – Αθλητικό Σωματείο»

Άρθρο 1ο
Ίδρυση – Έδρα –Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη  Ιαπωνικής Κλασικής  Μοτοσικλέτας – Αθλητικό Σωματείο» με έδρα την Αθήνα, που θα διέπεται από το παρακάτω καταστατικό με βάση τις διατάξεις του Ν. 2725/99 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2ο
Σκοποί
Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσικλέτας. Επίσης, η κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο, όπως διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων ή επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών, κ.λ.π. η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
Ίδρυση νέου κλάδου άθλησης/αθλημάτων ή κατάργηση ήδη υφισταμένου γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η αναστολή λειτουργίας και επαναλειτουργία του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, οι σκοποί του σωματείου είναι:
α) η ανάπτυξη του στενότερου δεσμού και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών αυτού, φίλων της μοτοσικλέτας και του μοτοποδηλάτου και η εν γένει προώθηση του μοτοσικλετισμού   σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο.
β) η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσικλετιστικών εκδηλώσεων.
γ) η συμβολή στην ανάπτυξη της δια της μοτοσικλέτας μετακίνησης και η συμμετοχή στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι έχουσες τις ανάλογες αρμοδιότητες Ομοσπονδίες, Οργανισμοί, Αρχές και άλλοι φορείς.
δ) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Δ.Σ. σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 2725/99.
Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3
Πόροι
α) Οι συνδρομές οι οποίες είναι ετήσιες  και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επιτίμων) και το δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει εφάπαξ την ετήσια συνδρομή του και την εγγραφή του.
β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλόγων ή Νομικών Προσώπων.
γ) Αρωγές, δωρεές κληρονομιές ή κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο σωματείο.
δ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.
ε) Έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου.
Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμεία διπλότυπο είσπραξης συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων.
Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων η περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του σωματείου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή ευπρέπειας,  ή σκοπούς κοινωνικού οφέλους  απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος του σωματείου διαρκεί από 1-1 έως και 31-12

Άρθρο 5
Μέλη
Το σωματείο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών: α) τακτικά και β) επίτιμα, όλα δε τα τακτικά μέλη είναι μέλη του «Σωματείου Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας »,  που εδρεύει στην Αθήνα.

Άρθρο 6
Αθλούμενα μέλη
Οι αθλητές του σωματείου αποτελούν τα αθλούμενα μέλη αυτού τα οποία είναι τακτικά μέλη του σωματείου, έχουν δε τη δυνατότητα πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.  Τα αθλούμενα μέλη του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό να συμμορφώνονται και να πειθαρχούν πρόθυμα στις οδηγίες των μελών του Δ.Σ. και των προπονητών τους.

Άρθρο 7
Τακτικά μέλη
Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του σωματείου απαιτείται:
-Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
-Να εκλείπουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι περιορισμοί του 9ου άρθρου του παρόντος
-Να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο,  συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, εγγεγραμμένων από έτους τουλάχιστον.
-Να χορηγηθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
-Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους.  Επίσης δικαιούνται να φέρουν και το ειδικό σήμα του σωματείου. Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου εγγραφόμενο οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής του και ένα τουλάχιστον έτος συνδρομών. Μέλος του σωματείου στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 9 του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και για τούτο εκδίδεται από το Δ.Σ. διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση.

Άρθρο 8
Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη του σωματείου θεωρούνται:
α) όσοι λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσεως ή κατάρτισης έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσικλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο.
β) οι δωρητές του σωματείου.
γ) οι ευεργέτες του σωματείου.
Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση του Δ.Σ. κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των συνδρομών απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 9
Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής
Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:
α) Όποιος δεν έχει τις προϋποθέσεις που ήδη αναφέρθηκαν
β) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί από την επιτροπή φίλαθλου πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) για παράβαση της αρχής του φίλαθλου πνεύματος όπως ορίζεται στο άρθρο 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Άρθρο 10
Συνδρομές μελών
Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου.
Το δικαίωμα εγγραφής (εφάπαξ εισφορά) των τακτικών μελών ορίζεται στο ¼ της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 11
Διοίκηση
Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί  πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου, συγκαλουμένης προς τούτο εντός του μηνός Νοεμβρίου.
Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

Άρθρο 12
Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ έτος σε μια τακτική συνεδρίαση κατά μήνα Νοέμβριο. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
α) η ανά διετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
β) η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, του απολογισμού του προηγούμενου  και του ισολογισμού της όλης διαχείρισης του σωματείου. Η   έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 14 του παρόντος
γ) η απαλλαγή ή όχι της ευθύνης των μελών του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 13
Ειδικός απολογισμός
Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι ανά έτος η έγκριση του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων, ο οποίος καταρτίζεται κατά τον χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο, τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετική απόφαση του αρμοδίου υπουργού για τον αθλητισμό.

Άρθρο 14
 Ελεγκτές
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις ελεγκτές από τα μη μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. της υπολόγου χρήσης, για τον έλεγχο του απολογισμού των εσόδων και εξόδων της τερματιζόμενης περιόδου.

Άρθρο 15
Δικαίωμα ψήφου
Συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 16
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Προκειμένου περί εκτάκτων επειγόντων και σοβαρών θεμάτων, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί για ορισμένα θέματα αν υπάρξει έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού  (1/20) τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 17
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, κοινοποιούμενων με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. στα μέλη προ δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
Μη γενομένης απαρτίας επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, θεωρουμένης της συνέλευσης σε απαρτία με οποιαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια απόλυτης πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελών του Δ.Σ., την απαλλαγή τους από ευθύνες και προσωπικά ζητήματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18
Τροποποίηση καταστατικού
Η τροποποίηση του καταστατικού δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων τακτικών μελών απαιτουμένου για την απαρτία των ¾ τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 19
Διοικητικό Συμβούλιο
Το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται, συνερχόμενο εντός οκτώ ημερών από τη μέρα της εκλογής του συγκροτείται σε σώμα.
Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται:
*ο πρόεδρος
*ο αντιπρόεδρος
*ο γενικός γραμματέας
*ο ταμίας
*ο έφορος αγωνιστικού
1. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται από τον πρώτο πλειονοψηφήσαντα από τους τρεις αναπληρωματικούς
2. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως τριών από τα μέλη του
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον  3 από τα μέλη του. Αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην από εκείνα που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.
4. Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία θεωρείται αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το γενικό γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση
6. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού μέλη τα οποία έχουν επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα με το χώρο της μοτοσικλέτας.
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει ένα από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.  Για την έκπτωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 του παρόντος και για την αντικατάστασή του οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
Πρόεδρος
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τηρήσεων των διατάξεων του καταστατικού, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει  ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο πρόεδρος.
Άρθρο 21
Γενικός Γραμματέας

Ο γενικός γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά του προέδρου τα έγγραφα. Διενεργεί τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου και έχει την εποπτεία των γραφείων του, κρατεί την αλληλογραφία τα μητρώα των μελών, τα αρχεία και τις σφραγίδες του σωματείου και μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων, μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων, γενικών συνελεύσεων, διοικητικού συμβουλίου, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ.

Άρθρο 22
Ταμίας

Ο ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.  Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία και την τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων, διπλοτύπων, αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου. Ενεργεί για κάθε είσπραξη βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.
Ενεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου για ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.

Άρθρο 23
Έφορος Αγωνιστικού

Ο έφορος αγωνιστικού ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσεως αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 24
Βιβλία

Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία, θεωρημένα από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Το υπό στοιχείο ζ΄ βιβλίο θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
α) Μητρώο μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων – Εξόδων
ε) Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
ζ) Διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών

Άρθρο 25
Γενικές Διατάξεις

α) Για κάθε ειδικότερο θέμα του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου, αλλιώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αντίκειται σε ρύθμιση του νόμου είναι ανίσχυρη
γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος του σωματείου ασκείται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2725/99
δ) Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, στρογγυλή στην οποία αναγράφεται η  επωνυμία του στο μέσον δε αυτής το έμβλημα του σωματείου. Περί του εμβλήματος αποφασίζει το Δ.Σ.